ILN-logo

Програма

Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи


Организатор на проекта
(Бенефициент): ЕЙКЪРС ЕООД


Партньор по проекта:
Сдружение „Клъстер за образование, обучения и квалификации“ (КООК)


Проект:
№ BGLD-1.007-0068 с наименование „Иновативни заедно – за стимулиране на заетостта и повишаване на конкурентоспособността на местния пазар“


Цели:

Обща цел:

Въвеждане на иновативни подходи, насочени към стимулиране на икономическата активност и създаване на работни места в гр. Димитровград.

Специфични цели:

1. Подобряване на възможностите за трудова реализация на местния пазар;.

2. Въвеждане на иновативен подход за предоставяне информация за работни места на безработни лица и/или лица от уязвими групи и включването им на пазара на труда.

3. Стимулиране заетостта и подобряване организацията на работата за подобряване конкурентоспособността на местния пазар.

4. Повишаване квалификацията на идентифицираните безработни лица и/или уязвими групи, чрез провеждане на обучения.


Кратко описание на проекта:

Проектът е насочен към създаване на възможности за трудова реализация и повишаване квалификацията на безработни лица и/или лица от уязвими групи, чрез въвеждане на иновативни подходи за предоставяне на информация за работни места, за подобряване на организацията на работа и за придобиване на професионални знания, умения и компетентности.


Стойност на проекта:
401 412.00 лева, от които 383 000.00 лева безвъзмездно финансиране.


Начало на проекта:
28.03.2023 г.

Край на проекта: 30.04.2024 г.

Проект № BGLD-1.007-0068

„Иновативни заедно – за стимулиране на заетостта и повишаване на конкурентоспособността на местния пазар“